تقسیم ماترک در فرض اختلاف وراث در مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختلاف وراث در مالکیت مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی تقسیم ترکه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ع. غ.ق. با وکالت ف. ر.پ. به طرفیت 1 - خانم ج. 2 - ب. غ.ق. و غیره به خواسته تقسیم ماترک متوفی و فروش آن نظر به اینکه وراث نسبت به ماترک دارای اختلاف در مالکیت می‌باشد که وصف مذکور خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نمایدرای دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس

انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. غ.ق. با وکالت ف. ر.پ. به طرفیت ن. ج.- ب. غ.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/09 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی شهرستان قدس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقسیم ما ترک متوفی صادر شد با دقت در محتویات پرونده صرف اختلاف وراث در مالکیت و ادعای تعلق بخشی از ترکه به یکی از آنان مانع رسیدگی به درخواست مزبور نبوده و لازم است دادگاه با بررسی دلایل تعلق ترکه به مدعی در ماهیت امر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین مستندا به بند ه ماده 348 وماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی دوباره به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها