رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 9803231، 9803966، 9803967، 9803968، 9804170، 9804171، 9804172، 9804236

شماره دادنامه:134- 9909970906010127 تاریخ: 31/3/99

شاکی: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان (سهامی عام)، خانم طاهره نوری به وکالت از بانک صادرات ایران

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 41 و تبصره ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان به خواسته ابطال ماده 41 و تبصره ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 41 - عوارض سالیانه کسب و پیشه

از ابتدای سال 1398 عوارض سالیانه و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (P×E×5/1)= عوارض کسب و پیشه

P = ارزش محاسباتی و E = ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول ذیل لحاظ گردد.

متراژ مغازه

ضریبE

تا 10 متر

5/1= E

بیش از 10 تا 20 متر

2= E

بیش از 20 تا 30 متر

5/2= E

بیش از 30 تا 40 متر

3= E

بیش از 40 تا 50 متر

5/3= E

بیش از 50 تا 70 متر

4= E

بیش از 70 تا 100 متر

5/4= E

بالای 100 متر

5/5= E

تبصره 9- افرادی که با ارائه معرفی نامه از اتحادیه به شهرداری مراجعه می نمایند فرمول فوق ضریب 90% درصد اعمال گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- آراء متعدد هیات عمومی از جمله 1681 الی 1735- 8/10/93، 275 الی 293- 18/3/94، 816 الی 836- 31/6/94 و 254 الی 260 مورخ 10/4/94 مصوبات شوراهای شهرهای مختلف را با موضوع عوارض بهاء خدمات سالانه و عوارض کسب و پیشه به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال گردیده است.

2- بندهای 16 و26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.

3- ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده.

4- ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381.

5- بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.

6- نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 38 و 39.

7- ماده 2 و 90 قانون نظام صنفی مصوب 1359

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مورخ 4/11/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به طرف شکایت ابلاغ پاسخی وصول نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 41 و تبصره 9 ماده مذکور تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر همدان برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها