تصمیم دادگاه در موارد طلاق به درخواست زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در صورتی که زوجه متقاضی طلاق است باید حسب مورد اگر طلاق به جهت عسروحرج است «حکم به الزام زوج به طلاق»; و اگر طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح است «گواهی عدم امکان سازش»; صادر کند.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1391/10/03 خانم ف. ن. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ر. د. تسلیم دادگستری شهرری نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح خواهان این است: برابر سند رسمی ازدواج پیوست دادخواست، طرفین ازدواج دائم نموده و دارای فرزندان 13 و 17 ساله می‌باشند و زوج معتاد به شیشه و کراک است و نفقه هم نداده است و تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/02/10 با حضور طرفین تشکیل شد. خواهان گفت 20 سال است که ازدواج کردیم از دو سال پیش به منزل پدرم رفتم ایشان هروئین و شیشه و کراک مصرف می کند کار نمی کند سه بار در کمپ خواباندم در شورای حل اختلاف حکم به پرداخت نفقه صادر شده است یک دختر 14 ساله و یک پس 18 ساله داریم که دخترم نزد پدرش می‌باشد. زوج گفت: با توجه به این که او اصرار به طلاق دارد من تحمل ایشان را ندارم همان بهتر که جدا شود. زوجه گفت درباره نفقه حکم صادر شد و حاضرم یک میلیون تومان به زوج بذل کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران معرفی شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره --- - 1392/08/01 رای به طلاق زوجه به استناد تحقق بند 7 شرط ضمن عقد صادر کرده است.از این رای زوج تجدیدنظرخواهی کرد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. خلاصه ایرادش این است: بنده اعتیاد ندارم و چند بار آزمایش دادم برابر پاسخ های پیوست منفی اعلام شده است(ص 41 تا 43 ) بنده هم محل زندگی دارم و هم درآمد دارم همسرم بهانه می آورد و به زندگی مشترک بر نمی گردد حاضر به طلاق نمی باشم. زوجه پاسخ داده است: بنده با همه شرایط نداری وی ساختم و حالا نمی توانم بسازم و وی قادر به کنترل مواد مخدر نمی‌باشد و وی از قبل از ازدواج اعتیاد داشته است و به مهارت کاری می کند که آزمایش نشان ندهد ومن از روی ناچاری سرکار رفتم. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/11/16 رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. از این رای توسط زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب و مستندات فرجام خواه و نیز مطالب بیان شده از سوی زوجه تکرار مطالب گذشته می‌باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1392/11/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای ر. د. به طرفیت فرجام خوانده همسرش خانم ف. ن. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- - 1392/08/01 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بخش کهریزک مبنی بر حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه(خواهان) صادر گردیده است.نظر به اینکه اولا زوج طبق گزارش داوران (در صفحه 24 ) قبول کرده در قبال بذل کلیه حق و حقوق طلاق بدهد ولیکن زوجه فقط نفقه بعد از دادنامه دوران عدّه را حاضر به بذل شده است و لذا زوج حاضر به امضا نگردیده است. بنابراین توافقی صورت نگرفته است و این که دادگاه بدوی نوشته و نیز اعلام موافقت زوج مبنی بر طلاق مبنی بر اشتباه است کما اینکه حکم دادگاه به الزام زوج به طلاق به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده نیز موجه نمی‌باشد زیرا طبق ماده 26 مذکور دادگاه در صورتی که زوجه متقاضی طلاق است باید حسب مورد اگر طلاق به جهت عسروحرج است حکم به الزام زوج به طلاق و اگر طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح است گواهی عدم امکان سازش صادر کند و در موضوع پرونده دادگاه شرط 7 را محقق و محرز دانسته لذا می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر نماید نه حکم به الزام زوج به طلاق و متاسفانه دادگاه محترم تجدیدنظر نیز از آن غفلت نموده و حکم به الزام را تایید نموده است که صحیح نمی‌باشد و ثانیا در خصوص شرط 7 (اعیتاد) نیز دادگاه از کمپ های مورد ادعای زوجه تحقیق لازم را انجام نداده است کما اینکه در خصوص نفقه معوقه که زوج توسط قاضی شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت گردیده است معلوم نیست برگ اجراییه صادر شده یا خیر به هر تقدیر ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظرخواسته مذکور ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها