رای شماره 10 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 485/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/80/608 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 17 فروردین 1382

شماره دادنامه: 10

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای بهمن عسگری کامران به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان یزد ابطال اقدامات در مورد واگذاری قطعات 8947 تا 8950 باقیمانده 158 همگی مجزی شده از 1488 بخش چهار یزد که مدعی مالکیت رقبه مورد بحث می‌باشند شکایت مطرح نموده‌اند.شعبه بدوی تبادل لوایح را با مدیریت کل امور حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران به عمل آورده و لایحه دفاعیه نیز از همان مرجع تهیه و تقدیم شعبه بدوی گردیده لیکن رای بدوی به بنیاد مستضعفان استان یزد ارسال و به لحاظ عدم حضور نماینده و عدم فعالیت بنیاد مذکور در یزد دادنامه بدوی در اجرای ماده 70 آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی گردید. بدین لحاظ دادخواست تقدیم اداره حقوقی بنیاد مبنی بر تجدیدنظر خواهی از دادنامه بدوی به موجب دادنامه شماره 1338 مورخ 1380/09/24 این شعبه خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص قرار رد شکایت صادر شده. بنا به مراتب با امعان نظر ایراد بنیاد در خصوص ابلاغ دادنامه بدوی اعتراض تجدیدنظر خواه موجه تشخیص و در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری با اعلام اشتباه دادنامه مارالذکر استدعای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مرجع ذیصلاح برای پاسخگوئی به دعاوی اشخاص به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کلیه شعب آن بنیاد، اداره کل امور حقوقی بنیاد مذکور می‌باشد و بر همین اساس نیز آن اداره کل مبادرت به ارسال لایحه جوابیه نموده بنابراین ارسال دادنامه بدوی جهت ابلاغ آن به شعبه بنیاد مستضعفان و جانبازان شهرستان یزد وجاهت قانونی نداشته و در نیتجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1338 مورخ 1380/09/24 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده است. بنابه جهات فوق‌الاشعار با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مزبور به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه یاد شده نقض می‌شود و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع