رای شماره 165 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 286/82

شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/81/2038 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382

شماره دادنامه: 165

مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح محتویات پرونده کلاسه ت1/81/2038 با عنایت به تاریخ ابلاغ دادنامه در 1381/10/29 به آقای آزاد رسولی بوکانی درخواست تجدیدنظر وی که در تایخ 1381/11/27 در دیوان ثبت گردیده، خارج از فرجه قانونی تشخیص و مبادرت به صدور دادنامه شماره 71 مورخ 1382/01/30 گردید مشارالیه طی لایحه 1382/03/08 با ارسال قبض پستی شماره 578386 مدعی گردیده که درخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1381/11/20 تحویل پست بوکان داده است که درخواست در فرجه قانونی به نظر می‌رسد. لذا با درخواست اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موافقت و پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوان ایفاد می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1381/10/29 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1381/11/20 از طریق پست سفارشی و در مهلت قانونی ارسال داشته بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 71 مورخ 1382/01/30 در پرونده کلاسه ت1/81/2038 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع