جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی

پرسش

چنانچه در یک محل درگیری واقع و در آن دوربین مدار بسته نصب شده باشد و مالک دوربین مدار بسته در درگیری شرکت ننموده و از تحویل دوربین مدار بسته نیز به مقام قضایی جهت بازبینی آن و کشف حقیقت امتناع نماید لهذا:
1- آیا دوربین مدار بسته قابل توقیف جهت کشف حقیقت می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت وقوع جرم از سوی مالک دوربین مدار بسته در جهت عدم تحویل فیلم دوربین مدار بسته با چه عنوان مجرمانه ای منطبق می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

1- در خصوص توقیف اشیاء باید مطابق مقررات ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و ماده 137 ناظر بر بازرسی اشیاء است و نه توقیف شان و در هر صورت فرض سوال از شمول احکام توقیف اشیای مربوط به جرم خارج است.
2- اتهامی متوجه مالک دوربین (در فرض سوال) نمی‌باشد ولیکن بازپرس می‌تواند در صورت اقتضاء؛ از وی به عنوان مطلع یا شاهد تحقیق نماید.

نظر اکثریت

با توجه به منطوق و مفهوم ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه فیلم دوربین مدار بسته سبب کشف وقوع جرم گردد و با رعایت قید مذکور در ماده 139 قانون فوق الذکر حسب دستور قضایی قابل توقیف می‌باشد چنانچه مالک دوربین مدار بسته از ارائه فیلم آن خودداری نماید حسب ماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1375 با توجه به مقاومت وی در برابر دستور قضایی تحت عنوان تمرّد قابل تعقیب است.

نظر اقلیت

الف) با توجه به ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری دوربین مدار بسته قابل توقیف می‌باشد با دستور مقام قضایی و چنانچه مالک دوربین مداربسته مقاومت نماید در برابر دستور با ماده ی 554 قانون تعزیرات تحت عنوان خلاص نمودن متهم مطابقت می‌نماید.
ب)قابل توقیف نیست چون مداقی در این خصوص در قانون آدک موجود نمی‌باشد و چون تکلیفی نیست فلذا عدم تحویل دوربین نیز جرم نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها