مرجع صالح رسیدگی به بزه عرضه مواد غذایی فاسد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه عرضه مواد غذایی فاسد،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ع. در مورد اتهام ف. م. دائر به عرضه مواد غذائی فاسد (شیرینی خامه‌ای) مستندا به قانون صنفی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی در مورد اتهام ف. م. دائر به عرضه مواد غذایی فاسد(شیرینی خامه‌ای) مستندا به قانون صنفی کشور و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تائید است.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها