رای شماره 416 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 416

تاریخ: 1382/10/28

کلاسه پرونده:82/755

شاکی: شهرداری اراک

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم و هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی بین رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 77/1183 با دادنامه شماره 127 مورخ 28/6/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض نموده و درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان به منظور صدور رای وحدت رویه می‌باشد. بنابه مراتب خواسته شاکی مبنی بر اعلام تعارض رای صادره از شعبه هفدهم با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع