رای شماره 831 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

نظریه تهیه کننده گزارش:

باتوجه به اینکه شاکی بندهای 6 و 7 نامه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/1390 استانداری گیلان را مغایر شرع و قانون اعلام کرده است و در خصوص مغایرت با شرع قائم مقام محترم شورای نگهبان برابر نامه ثبت شده به شماره 98-2818-4 مورخ 26/4/1400 اعلام کرده است که فقهای معظم شورای نگهبان بندهای مورد شکایت را فی نفسه خلاف شرع تشخیص نداده اند و در خصوص مغایرت با قانون نیز به موجب رای شماره 6010436 مورخ 25/12/97 این هیات بند 7 نامه و رای شماره 906010300 مورخ 26/6/1398 بند 6 مغایر قانون تشخیص داده نشده است و حکم به رد شکایت صادر شده در خصوص عدم مغایرت با شرع نیز باتوجه به نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان موضوع در هیات مطرح و از این جهت نیز مصوبه قابل ابطال نیست.

تهیه کننده گزارش:

احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال بندهای 6 و 7 مکاتبه شماره 89829/01/80 مورخ 15/10/90 موضوع در جلسه مورخ 21/6/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه با توجه به اینکه درخصوص مغایرت بندهای فوق با قانون موضوع قبلاً در این هیات مطرح و به موجب آراء شماره 6010436 مورخ 25/11/97 و 90601030 مورخ 26/6/1398 به لحاظ عدم مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده حکم به رد شکایت صادر شده است و در خصوص مغایرت با شرع نیز در این پرونده فقهای محترم شورای نگهبان بندهای مورد شکایت را فی نفسه خلاف شرع تشخیص نداده اند بنابراین به لحاظ عدم مغایرت بندهای فوق با شرع شکایت شاکی در این خصوص نیز وارد تشخیص نگردیده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6

احمد درزی رامندی

رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها