مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات و آثار و تبعات حکم کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات و آثار و تبعات حکم کیفری

پرسش

چه مرجعی صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 478 و 479 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

نظر هیات عالی

با توجه به صدر ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعاده دادرسی اجرای حکم با دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد؛ اما صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم موضوع اعاده دادرسی با دادگاه مرجوع‌الیه است.

نظر اکثریت

مرجع صدور دستور توقف اجرایی پس از تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری است؛ اما مرجع صدور دستور توقف آثار و تبعات ناشی از حکم با توجه به عبارت هرگاه ادله‌ای که اقامه شده قوی باشد با دادگاه مرجوع الیه می‌باشد؛ چراکه صرفاً این دادگاه به ادله اقامه شده رسیدگی و ارزیابی می‌نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق اجرای حکم تا صدور حکم به تعویق می‌افتد و قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی مندرج در ماده 478 و 479 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور توقف اجرای حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه مرجوع‌الیه، پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط می‌شود، سپس چنانچه از متهم تامین اخذ نشده یا تامین منقضی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا تامین لازم اخذ گردد.

منبع
برچسب‌ها