صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/30
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء (صاحب امضاء یا ذی نفع)

پرسش

در جرم جعل سند عادی آیا شاکی صرفاً باید شخصی باشد که مثلاً امضاء وی جعل شده است یا شخص ثالث ذی نفع نیز می‌تواند شکایت جعل را نسبت به امضاء شخص ثالث بدون شکایت وی مطرح نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می‌گردد و لذا در فرض پرسش شخص ذینفع اعم از اینکه شخص باشد که امضای وی جعل شده و یا شخص ثالث حق شکایت کیفری را خواهد داشت بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری لواسان در نتیجه مورد تأیید است. ضمناً نظریه اقلیت محترم نیز با حذف جمله آخر صحیح بنظر می‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 8 و 9 و 11 و 12 و 64 و 65 از قانون آئین دادرسی کیفری ارتکاب جرایم می‌تواند دارای دو جنبه باشد یک جنبه خصوصی که در جرایم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌گردد یک جنبه عمومی که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با تعقیب دادستان رسیدگی شروع می‌گردد. در فرض سوال در قانون مجازات اسلامی در بحث جعل و تزویر قانون گذار تصریح ننموده است که تعقیب متهم به جعل صرفاً باید با شاکی ذی نفع باشد لذا اگر مرجع رسیدگی کننده با شکایت اعلام کننده جرم دادستان به جعل بودن یک سند عادی بدون شکایت شاکی پی برد می‌تواند به ادامه تعقیب متهم اقدام نمایید لذا در تعقیب جرم جعل لازم نمی‌باشد که شاکی صرفاً شخصی باشد که امضاء وی جعل شده است.

نظر اقلیت

شخصی می‌تواند تعقیب کننده جرم جعل باشد که ذی نفع بوده و به وی با تقلب جاعل ضرر وارد شده باشد لذا شخص ثالث که ذی نفع نبوده و به وی از جعل ضرر وارد نشده نمی تواند شاکی و تعقب کننده جرم جعل باشد و دادگاه باید به علت وارد نشدن ضرر به شاکی به صدور قرار منع تعقیب اقدام کند.

منبع
برچسب‌ها