نظریه مشورتی شماره 7/96/2211 مورخ 1396/09/19

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2211
شماره پرونده: 1388-1/168-96

استعلام:

در صورتی که ادله کافی برای توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد تا بتوان به استناد ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم را جهت تفهیم اتهام حاضر نمود در این مرحله آیا می‌توان مشتکی عنه را جهت اخذ اظهارات فعلا به عنوان مطلع احضار نمود ؟ با فرض اینکه بنا بر انجام تفهیم اتهام ولو پس از اخذ اظهارات مشتکی عنه نباشد بعباره الاخری آیا این تجویز از مدلول ماده 213 قانون مورد اشاره بر می آید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بازپرس می‌تواند به تشخیص خود شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلائل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان و نیز رعایت ماده 213 قانون یاد شده، در صورت توجه اتهام به وی بعد از انجام تحقیق فاقد اشکال قانونی است.

منبع