مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه وجه ناشی از بیع غیرمنقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد بیع اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س. ع. به وکالت از آقای ع.الف. ف.خ. علیه خانم الف. خ. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 15 میلیون تومان به دادگاه‌های حقوقی دادگستری شهرستان عباس آباد تقدیم نموده وپرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع شده است نشانی خوانده در شهرستان تهران اعلام شده است ودر دادخواست توضیح داده که خوانده در سند عادی متعهد شده که ظرف 15 روزمبلغ خواسته را به موکل پرداخت نماید وخوانده به تعهد خود عمل نکرده است. دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/09/20 با توجه به محل اقامت خواهان خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت خود را به اعتبارصلاحیت دادگاه‌های تهران صادرنموده است پرونده در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مطرح شده است واین دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/25 با این استدلال که چون مطالبه مبلغ خواسته ناشی از قرارداد عادی مورخ 1386/01/14 می‌باشد که مربوط دربیع یک قطعه زمین درشهرستان عباس آباد است ودادنامه های استنادی خواهان نیز مبین بیع یک قطعه زمین می‌باشد ومطالبه مزبورناشی از آن می‌باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب به لحاظ اینکه مطالبه مزبور ناشی از بیع زمین ومال غیرمنقول وناشی از قرارداد می‌باشد با استناد به مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی اعلام داشته که خواهان دعاوی ناشی از مال غیرمنقول ویا مال منقول ناشی از قرارداد را می‌تواند درمحل مال غیر منقول ونیزدرمحل عقد واجرای قرارداد که در شهرستان عباس آباد است اقامه کند وبا نفی صلاحیت ازخود و اعلام صلاحیت دادگاه عباس آباد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکراست که درمتن تعهد نامه استنادی خواهان که پیوست دادخواست شده است خانم الف. خ. (خوانده دعوی) بابت زمین خریداری شده مبایعه نامه شماره 10074 - 1386/01/14 متعهد شده که ظرف 15 روز مبلغ پانزده میلیون تومان به آقای ع.الف. ف. پرداخت نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیاردیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. درخصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه موضوع خواسته مربوط به مطالبه وجوه اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد بوده است ودرچنین وضعیتی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول علاوه بردادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت وچون خواهان براساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی (علی رغم اینکه می توانسته است به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید) به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه نموده است لذا برای دادگاه عباس آباد صلاحیت ایجاد شده است ودراجرای تبصره ماده 27 قانون مذکوربا تایید نظریه دادگاه حقوقی تهران و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی عباس آباد درخصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

علی اکبری - محمد بارانی

عناوین و برچسب‌ها