موخره آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور