دعوی ابطال سند رسمی به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیعخوانده دعوی ابطال سند رسمی در فرض تعاقب ایادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی ابطال سند رسمی به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع، چنانچه حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شخص ثالث هنوز نهایی نشده باشد(غیابی بوده و مورد اعتراض ثالث قرار گرفته باشد)، مسموع نیست و با استقرار مالکیت شخص ثالث نیز اسناد مالکیت موضوع دعوی به موجب همان حکم باطل می‌شود.در طرح دعوی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال،نیازی به طرف دعوی قرار دادن،ایادی ما قبل سند مذکور نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/12

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای ح. م. با وکایت اقای س. ح.ز.ح. و پ. ن.ز.ب. به طرفیت خواندگان به اسامی م. ب. و ز. گل کاریان و س.ک.الف. ح. به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه وابطال سندرسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 26049 فرعی از --- اصلی بخش ده تهران واسترداد ثمن عرصه وغرامات وخسارات وارده هریک مقوم به مبلغ 51000000 ریال ،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 85/8/6 یک واحد آپارتمان به مساحت 84 دارای پلاک ثبتی فوق واقع درتهرانسربلوارشاهد شرقی خیابان نفت شمالی کوچه 26 پلاک --- واحد 19 را ازخواندگان به عنوان مالک خریداری نموده ولی زمین موصوف متعاقب احرازوقوع عملیات غیرقانونی ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب احکام شماره 6/89/389 و 494 به تملک ستاد اجرایی درآمده لذا با توجه به تعلق ملک موصوف به شخص ثالث ومستحق اللغیربودن آن تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع با سندی که به نام ستاد اجرایی صادرگردیده منطبق نبوده ومتفاوت می‌باشندزیرا پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع غیرازپلاک ثبتی سند ستاد اجرایی فرمان امام ره می‌باشد.ازسوی دیگربا توجه به اینکه رای دادگاه انقلاب غیابی بوده ونسبت به ایادی قبلی صادرگردیده ونسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض شده که وقت رسیدگی برای تاریخ 94/4/8 تعیین شده است.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،اولادر خصوص آقای م. ب. ،نظربه اینکه مطابق پاسخ استعلامات ثبتی ابرازی پیوست لایحه وکیل خواهان که دلالت برمالکیت رسمی اشخاص دیگری غیرازخوانده فوق دارد وعلی الظاهرمشارالیه به عنوان وکیل همسرخود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده لذا دعوی مطروحه متوجه نامبرده نبوده مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی راصادر و اعلام مینماید.ثانیادر خصوص خواندگان دیگرنظربه اینکه به موجب لایحه ثبت شده وکیل خواهان به شماره 1045 مورخ 94/3/11 وضمائم آن مالکین قبلی پلاک ثبتی متنازع فیه ابتدا خانم اکرم صادقیه بوده که به موجب سند قطعی شماره 10952 مورخ 83/3/2 تمامی ملک به خانم ز. گل کاریان وآقای امیرحسن کشمیری و ح. مخلصی وجمشید شاه محمدی منتقل شده وسپس سهم مالکین اخیربه موجب سند شماره 11698 مورخ 84/5/12 به آقای کمال الدین ح. منتقل شده است ونظربه اینکه ابطال سند مالکیت رسمی مالکین رسمی قبلی مستلزم طرح دعوی علیه آنان می‌باشد تا درراستای اصل تقابلی بودن دادرسی امکان دفاع برای آنان فراهم باشدوازسوی دیگرنظربه اینکه به اظهاروکیل خواهان ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب حکم صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی ملک رقبه مورد ترافع شناخته شده وبنابراین ستاد مذکورذینفع درطرح دعوی ابطال اسناد مالکیت رسمی فوق می‌باشدوحداقل ضرورت داشته که شخص اخیربه عنوان ذنیفع طرف دعوی قرارگیرد که این امرمغفول مانده کما اینکه چنانچه مالکیت ستاد اجرایی مسبوق به حکم صادره ازمحکمه صالح باشد ضرورت دارد همان مرجع نسبت به ابطال اسناد رسمی مزبوراتخاذ تصمیم نمایدوبا عنایت به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 40666 مورخ 93/7/11 واصله ازاداره ثبت اسناد مربوطه ستاد اجرایی مالکیتی بررقبه متنازع فیه ندارد وواینکه مطابق مفاد مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت مالک رسمی ملک اشخاصی هستند که ملک به نام آنان ثبت گردیده لذا دعوی مطروحه به هیات حاضروبه جهات ومواد فوق الذکرقابل رسیدگی ندانسته قرارعدم استماع آنراصادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت آقای پ. ن.ز.ب. به طرفیت آقایان 1 - م. بهرامیا ن و 2 - س.ک.الف. ح. و 3 - خانم ز. گ. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/3/12 که به علت عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخوانده ردیف یک قرارداد رد دعوا صادر شده و نسبت به دو تجدیدنظرخوانده دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه عادی و ابطال سند رسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 26049 فرعی از --- اصلی بخش ده تهران استرداد ثمن عرصه و غرامات وخسارات وارده صادر شده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخوانده ردیف یک در ملک مذکور مالکیتی نداشته و همانطور که در دادنامه معترض عنه نیز آمده است نامبرده به وکالت از همسر خود اقدام به تنظیم قرارداد نموده‌اند فلذا رای صادره دراین قسمت موافق موازین قانونی اصدار گردیده و خدشه ایی به آن وارد نیست و اما نسبت به قسمت دوم دادنامه راجع به دوتجدیدنظرخوانده دیگر صرف نظر از اینکه لازم است مالکین و ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرارگیرند یا خیر که به نظر می‌رسد در ابطال سند انتقال ایادی ما قبل آن نیازی نیست که طرف دعوا باشند و اما نظر به اینکه بر حسب محتویات پرونده و ادعای تجدیدنظرخواه ستاد اجرایی به موجب حکم دادگاه انقلاب مالک عرصه پلاک مذکور شناخته شده با توجه به اینکه اولا حکم صادره بنا برقوائن موجود هنوز نهایی نشده و ثانیا مالکیت رسمی ستاد مستقر نگردیده که در صورت استقرار مالکیت ستاد اسناد صادره به موجب همان حکم باطل می‌شود بنابراین دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار معترض عنه در قسمت اخیر نیز نتیجتا صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد می داند لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع
برچسب‌ها