بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌ گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می ‌شود.
موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.