نظریه مشورتی شماره 7/99/1574 مورخ 1399/12/26

تاریخ نظریه: 1399/12/26
شماره نظریه: 7/99/1574
شماره پرونده: 99-1/7-1574

استعلام:

2- آیا قرار تأمین خواسته و دستور موقت و آراء صادره از دیوان عدالت اداری توسط شخص ثالث قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعتراض ثالث نسبت به آرا با شرایطی پیش‌بینی شده است.
2- با لحاظ مواد 57 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و عنایت به ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض ثالث به دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نشده است.
3- با توجه به عدم پیش‌بینی تأمین خواسته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نبود چنین ظرفیتی در دیوان، صدور قرار تأمین خواسته در دادرسی دیوان ممکن نیست و لذا اعتراض ثالث نسبت به این قرار در دیوان، سالبه به انتفای موضوع است.
با لحاظ ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض سوال چنانچه شعبه دیوان احراز کند موضوع مشمول ماده 40 یادشده است، حسب مورد نسبت به عدول کلی یا جرئی از دستور موقت صادره اقدام می‌کند.

منبع