رای وحدت رویه شماره 458 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 82/186

شماره رای: 458

تاریخ رای: 3 اسفند 1382

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 و 4 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- 1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده 77/561 موضوع شکایت خانم اقدس صانعی‌نژاد به طرفیت اداره کل کارگزینی وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به عدم احتساب فوق‌العاده شغل خارج از کشور و صدور حکم بر احتساب و پرداخت در اجرای مصوبه سال 71 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 658 مورخ 27/4/78 چنین رای صادر نموده است، با توجه به این که عدم تامین بار مالی از سوی سازمان نمی‌تواند سبب تضییع حقوق حقه شاکیه گردد. بنابراین شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود و اجابت درخواست مشارالیها توسط اداره خوانده صادر و اعلام می‌گردد. -2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 28/1017 و 79/990 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 658 مورخ 27/4/78 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 794- 795 مورخ 17/5/1379 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بصراحت رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 10/2/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار مانع پرداخت فوق‌العاده شغلی تعیین شده در ماده 39 قانون استخدام کشوری نخواهد شد و دادنامه معترض علیه که مفهوماً منطبق با رای وحدت رویه فوق‌الذکر صادر گردیده خالی از اشکال است، بنابراین با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/65 موضوع شکایت آقای احمد پروری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- آموزش و پرورش خارج از کشور به خواسته، اعتراض به عدم اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده خارج از کشور موضوع بند ج ماده 39 قانون استخدام کشوری به شرح دادنامه شماره 1821 مورخ 26/9/80 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه عدم تامین اعتبار از سوی سازمان نمی‌تواند باعث تضییع حقوق مکتسبه شاکی گردد فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. -2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/80/1688 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1821 مورخ 26/9/70 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره 572 مورخ 8/5/81 چنین رای صادر نموده است، از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده و دلیلی که فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، بنابراین دادنامه پیش گفته خالی از اشکال تشخیص و عیناً تایید می‌گردد. ج-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/55 موضوع شکایت خانم معصومه فولادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اداره کل کارگزینی آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته، اعتراض بعدم اجرای آیین‌ نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت موضوع بند ج ماده 39 قانون استخدام کشوری به شرح دادنامه شماره 1425 مورخ 9/8/80 چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 20/12/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار نمی‌تواند مسقط حق ثابت شاکیه باشد. در مانحن‌فیه اعتراض مشارالیها موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام اداره مشتکی‌عنه به انجام خواسته شاکیه صادر می‌گردد. 2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 80/1454 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه 1425 مورخ 9/8/80 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 741 مورخ 16/6/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. د-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/66 موضوع شکایت آقای حمیدرضا نصیری به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش اداره کل کارگزینی مدارس خارج از کشور به خواسته اعتراض بعدم اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 1823 مورخ 27/4/80 چنین رای صادر نموده است، عدم تامین اعتبار از سوی سازمان نمی‌تواند سبب تضییع حقوق مکتسبه شاکی گردد علیهذا شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم بورود شکایت نامبرده صادر و اداره مشتکی‌عنه را مکلف به ایفاء حقوق شاکی می‌نماید. -2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1945 موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش - اداره کل امور اداری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1823 مورخ 27/9/80 شعبه بدوی 12 به شرح دادنامه شماره 1371 مورخ 25/8/81 چنین رای صادر نموده است، چنانچه حکم رسمی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده اشتغال بر اساس سنوات گذشته برای سال 77 هم برای شاکی صادر می‌شده عدم تامین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نمی‌گردد. در مانحن‌فیه صراحتاً در حکم تمدید شماره 1/1301/180 مورخ 19/7/76 میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را به میزان 95328 ریال تعیین نموده‌اند نتیجتاً در همین حد هم قابل پرداخت است و زائد بر آن در صورت صدور حکم امکان پذیر است، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به بند ج ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تعلق حق فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمانی که برای انجام وظایف محوله حسب مقررات مربوط، به کشورهای خارج اعزام می‌شوند و نظر به مصوبه شماره 29920 ت461ه- مورخ 9/10/71 هیات وزیران موضوع اصلاح ضوابط پرداخت فوق‌العاده اشتغال مامورین ثابت در خارج از کشور و افزایش میزان آن و این که نبودن اعتبار سالبه حق نیست، دادنامه‌های شماره 572 مورخ 8/5/81، 794، 795 مورخ 17/5/79 و 741 مورخ 16/6/81 شعب دوم، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه‌های بدوی متضمن لزوم پرداخت مابه‌التفات فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمان ذینفع موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع