رای شماره 178 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/9902900

شماره دادنامه: 140009970906010178

تاریخ: 1400/03/30

شاکی: آقای ناصر شهبازی فرزند اسماعیل

طرف شکایت: استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/4/80/95 مورخ 5/10/1395 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان

شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100/4/80/95 مورخ 5/10/1395 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

فرمانداری های تابعه استان سلام علیکم

حسب گزارش های واصله، برخی از بخشداری ها و دهیاری های استان جهت صدور پروانه ساختمانی بدون گرفتن مستندات لازم مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام می نمایند. لذا لازم است بخشداران و دهیاران از صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی ملی داخل محدوده طرح هادی روستایی و خارج از طرح بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی شهرستان خودداری نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اراضی داخل محدوده قانون روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند و در ماده 3 قانون تعاریف و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها تصریح شده است محدوده روستا عبارت از محدوده های شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط برسد دهیاریها کنترل و نظارت براحداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دارخواهند بود لذا تقاضای ابطال بخشنامه را که مغایر با مراتب فوق صادر شده است را دارم.

جوابیه طرف شکایت:علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در مهلت مقرر پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت صرفاً به بخشداری و دهیاران تاکید شده است که برای احراز مالکیت متقاضیان برروی اراضی های داخل محدوده طرح هادی روستایی و خارج از آن از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام شود و موضوع بخشنامه مراتبط با تبصره 5 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها و ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها روستا و شهرک و نحوه تعیین نمی‌باشد فلذا انجام مغایرتی با آنها ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای ناصر شهبازی فرزند اسماعیل به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100/4/80/95 مورخ 5/10/1395 موضوع در جلسه مورخ 17/3/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت صرفاً به بخشداری و دهیاران تاکید شده است که برای احراز مالکیت متقاضیان برای اراضی داخل و خارج از طرح هادی روستایی از این جهت که املاک مورد درخواست صدور پروانه از اراضی ملی و در مالکیت دولت خارج است یا خیر استعلام شود بنابراین موضوع استعلام با تبصره 5 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر ها و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها