نظریه مشورتی شماره 7/99/1306 مورخ 1399/09/24

تاریخ نظریه: 1399/09/24
شماره نظریه: 7/99/1306
شماره پرونده: 99-9/2-1306 ح

استعلام:

در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و در جهت رفع ابهام ایجاد شده منظور از مواد 1122 و 1130 قانون مدنی در قانون مذکور مواد منسوخ سابق است که با توجه به مواد جایگزین نسخ آنها روشن است می‌باشد و یا اینکه مواد معتبر فعلی نسخ شده‌اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون‌گذار در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است. لذا عبارت مندرج در ردیف 70 جدول پیوست این قانون ناظر بر مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب 1314/1/20 است که به موجب قوانین بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 نسخ شده است و ردیف یاد شده منصرف از مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب 1370/8/14 است بنابه مراتب فوق مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب 1370 و تبصره الحاقی 1381/4/29 ماده اخیرالذکر به قوت و اعتبار خود باقی است.

منبع