نظریه مشورتی شماره 7/95/2169 مورخ 1395/08/29

تاریخ نظریه: 1395/08/29
شماره نظریه: 7/95/2169
شماره پرونده: 1475-26-95

استعلام:

در صورتیکه در خصوص وصول محکوم به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است و حکم به دستگیری محکوم علیه داده شده اما خود را مخفی می‌نماید و مجدد حکم ورود به منزل داده می‌شود اما باز هم خود را مخفی نموده آیا می توان اقدام به شکستن قفل با همکاری قفل ساز و ورود به مخفیگاه را نمود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه مخفی شده باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد ازجمله اعطای اذن ورود به مخفی‌گاه، انجام می‌شود زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئ اذن در لوازم آن می‌باشد.و چنانجه ورود به مخفی گاه محکوم‌علیه مستلزم بازکردن محل اختفا باشد با عنایت به ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و ملاک ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی، محل اختفا با کمترین خسارت باز گشایی می‌گردد.

منبع