رای شماره 126 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803779 شماره دادنامه: 9909970906010126 تاریخ: 31/3/99

شاکی: آقای رضا شریفی فردوئی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 مصوبه به شماره 4518/96/05/10/5 - 8/12/96

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره 10 مصوبه به شماره 4518/96/05/10/5 - 8/12/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره 10 - در قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی داشته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده است. 25% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه به عنوان بهاء خدماتی ناشی از مرغوبیت علاوه بر عوارض پذیره تجاری و اداری را می‌بایست پرداخت نماید که در کمیسیون بررسی و با پیشنهاد شهرداری مخالفت گردید سپس با پیشنهاد کمیسیون در رابطه با پذیره تجاری 100% عوارض پذیره همان طبقه و در رابطه با پذیره اداری 50% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه می‌بایست پرداخت گردد موافقت گردید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض توسط شهرداری ممنوع بوده که در این خصوص اخذ بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده بعد از گذشت 10 سال از مصادیق ممنوعیت قانونی محسوب می‌شود.

2- برابر ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه مازاد بر حکم قانون توسط موسسات عمومی و شهرداری ها ممنوع است.

3- برابر دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 848 - 11/12/87 اخذ هرگونه عوارض مازاد بر جریمه و صدور پروانه ساختمانی خلاف قانون است و این مصوبه در هیچ یک از شوراهای شهرهای دیگر تصویب نشده است، لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 14/12/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به دبیرخانه طرف شکایت ابلاغ و پاسخی وصول نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 10 مصوبه شماره 4518/96/05/10/4 مورخ 8/12/96 از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر عوارض پذیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری -رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها