نظریه مشورتی شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07

تاریخ نظریه: 1401/12/07
شماره نظریه: 7/1401/1003
شماره پرونده: 1401-127-1003 ح

استعلام:

آیا تصمیمات منفی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟ مرجع رسیدگی‌کننده کدام است؟ آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال تصمیمات منفی هیات مذکور را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذی‌نفعان به آراء هیات مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رای به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیات حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می‌کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، نسبت به رای منفی هیات یاد‌شده، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیات‌ها و کمیسیون‌های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

منبع