دخالت ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر جغتای

موضوع

دخالت ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت

پرسش

در مواردی که جرم قابل گذشت در منظر ضابطان رخ دهد، آیا ضابطان حق دخالت بدون شکایت قبلی شاکی را دارند یا خیر؟ (با درنظر گرفتن مواد 44 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری).

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی امکان پذیر است و به موجب ماده 37 قانون مزبور نیز ضابطان موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی باید در مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی می‌باشد و ضابطان بدون شکایت شاکی حق ورود و مداخله ندارند.

نظر اتفاقی

بله؛ با توجه به این که فلسفه تقسیم بندی جرم مشهود و غیر مشهود مبنی بر حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم می‌باشد و از سویی عبارت جرم مشهود در مواد مربوطه به صورت مطلق اشاره شده است، لذا مامورین می بایست از باب حفظ ادله وقوع جرم ولو تحت نظر قرار دادن متهم که می‌تواند خود نوعی از ادله وقوع جرم باشد، اقدامات لازم را انجام و فوراً موضوع را به دادستان اعلام و شاکی را شناسایی نمایند و ارشادات لازم را در خصوص شکایت و موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی اعلام نمایند.

منبع
برچسب‌ها