تحت نظر قرار دادن متهم بدون دستور قضایی بیش از 24 ساعت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/13
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر باغ ملک

موضوع

تحت نظر قرار دادن متهم بدون دستور قضایی بیش از 24 ساعت

پرسش

موضوع تبصره ماده 189 ق.آ.د.ک مصوب سال 92: تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع و یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود؟ و آیا با شروع تحقیقات می‌توان بیش از 24 ساعت متهم را بازداشت نمود؟

نظر هیئت عالی

الف) با توجه به تصریح تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.
ب) مستفاد از ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و باید ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت متهم نسبت به او تعیین تکلیف نماید و لذا بازپرس نمی‌تواند دستور نگهداری متهم را برای بعد از 24 ساعت مزبور صادر نماید و در صورت ضرورت باید قرار تامین مقتضی را بعد از تفهیم اتهام صادر نماید.

نظر اکثریت

قانون سابق تفسیر شده بود 24 ساعت مرجع انتظامی و 24 ساعت مقام قضایی ولی قانون جدید با آوردن صراحت ممنوعیت تحت نظر بیش از 24 ساعت را ممنوع می‌داند و تفسیر غایی قانون می‌گوید بیش از 24 ساعت نمی‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده موصوف در صورت شروع تحقیقات و ادامه آن و نیاز به تحقیقات بیشتر می‌توان بیش از 24 ساعت متهم را بازداشت نمود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها