رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تعیین وجه التزام قراردادی، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی صندوق م. شهر تهران با وکالت آقای م. ع. به طرفیت خانم ف. الف.خ. فرزند الف. و آقایان س. ث. فرزند ع. و ح. ج. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظر خواه به میزان 34675372 ریال پذیرا نگشته و در رد دعوی استدلالی ننموده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان به عنوان ضامن و مضمون عنه و به نحو تضامن متعهد به پرداخت کلیه تعهدات و خسارات گردیده اند و دادگاه محترم بدوی نیز هیچ گونه استدلالی در رد دعوی ننموده تا مشخص شود که دلیل بی حقی خواهان اولیه چه می‌باشد لذا تجدیدنظر خواهی را به میزان فوق وارد داشته ولی از آن جا که طرفین وجه التزام قراردادی تاخیر در اجرا را پرداخت 6 درصد تعیین نموده و با تعیین وجه التزام موجبی برای صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه وجاهت قانونی ندارد زیرا متعاملین می‌توانند خود نسبت به میزان خسارت و نحوه پرداخت توافق نمایند لذا نقض رای تجدیدنظر خواسته و با حذف محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر و تبدیل آن به وجه التزام قراردادی حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ مورد تجدیدنظر و خسارات آن به استناد ماده 230 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌دارد رای غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی به همین شعبه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها