رای شماره 1344 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9900670 شماره دادنامه:9909970906011344 تاریخ: 5/11/99

شاکی: خانم سمیرا احدی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 3 فصل یک بخش اول مجموعه ضوابط اداری و استخدامی سازمان تامین اجتماعی موضوع صورتجلسه شماره 1797-23؍11؍96 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در جلسه 1797 مورخ 23؍11؍96، مجموعه ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان را در 4 فصل که ناظر بر ماموریت ها، نقل و انتقال کارمندان، تعیین وضعیت استخدامی کارمندان آماده به خدمت و نحوه اجرای آرای حقوقی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد تصویب کرده است که شاکی به ماده 3 از فصل اول مربوط به انتقال کارکنان رسمی قطعی از سازمان مذکور به موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

ماده 3- انتقال کارکنان رسمی قطعی از سازمان به موسسات، دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی جابه جایی محل خدمت کارکنان رسمی قطعی همراه با قطع دائم رابطه اداری استخدامی با سازمان به منظور اشتغال در سایر موسسات، دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مقررات موضوعه خواهد بود.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مقرره مورد شکایت مغایر با بند 4 اصل 43 قانون اساسی و اصل 28 قانون اساسی و بند 9 اصل 3 و اصل 19 قانون مذکور از حیث تبعیض ناروا بین کارکنان رسمی و پیمانی است چرا که انتقال کارکنان پیمانی منعی ندارد. 2- ماده 11 و 49 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 86 در باب انتقال و اشتغال در سایر دستگاه ها به اطلاق از لفظ کارکنان استفاده کرده است و در ماده 18 نیز صرفاً مستخدمین آزمایشی از شمول مقررات انتقال مستثنی شده اند. 3- هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صرفاً می‌تواند حسب ماده 13 آیین‌نامه استخدامی بر حسن اجرای آن آیین‌نامه نظارت کند و پیشنهادهای خود را در زمینه استخدامی به شورای برنامه ریزی اداری و استخدامی ارائه دهد و هم چنین ماده 83 آیین‌نامه مذکور مقرر داشته مواردی که برای کارمندان دولت پیش بینی شده یا نشده بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب هیات امنا خواهد رسید. بنابراین با توجه به مراتب و بند (ت) ماده 12 و ماده 15 در باب وظایف و اختیارات مدیر عامل خارج از حدود اختیار مرجع وضع می‌باشد. 4- قوانین مجلس، ممنوعیتی در برخورداری کارکنان پیمانی از حق انتقال به دستگاه های دیگر ندارد و ماده 120 قانون مدیریت که از عبارت کارمندان رسمی استفاده کرده است، شمول آن به کارکنان پیمانی را نفی نمی کند و در ماده 21 آیین‌نامه استخدام پیمانی با اصلاحیه سال مصوب 81 و تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی، تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال برای کارمندان پیمانی به رسمیت شناخته شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3011؍99؍7100 مورخ 11؍5؍1399 به طور خلاصه اعلام کرده: 1- بودجه سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است و بنابراین امکان انتقال میسر نمی شود و در بسیاری از موارد به دلیل انتقال، کارکنان منتقله خواهان برگشت مجدد می‌شوند که این رویدادها و تجربیات موجب می‌شود برای حفظ نظم عمومی با انتقال کارمندان رسمی موافقت نشود چه رسد به کارکنان پیمانی. 2- مطابق تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.3- ماده 13 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و بند (ت) ماده 12 اساسنامه سازمان مصوب سال 89 و ماده 15 آن همگی دلالت بر اختیارات قانونی هیات مدیره بر تهیه و تدوین آیین‌نامه و تصویب آنها دارد.4- به موجب ماده 11 آیین‌نامه استخدامی سازمان، جابه جایی محل خدمت کارکنان رسمی از سازمان به موسسات، دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی همراه با قطع دائم رابطه اداری استخدامی با سازمان به منظور انتقال در سایر موسسات یا دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان امکان پذیر می‌باشد.5- ضابطه اجرایی نقل و انتقال کارکنان مصوب سال 96 هیات مدیره، انتقال کارکنان در داخل سازمان امکان پذیر می‌باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً سازمان تامین اجتماعی از مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی می‌باشد و به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از رعایت مقررات قانون مذکور مستثنی می‌باشد و به موجب مواد 11 و 13 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وضع ضوابط ناظر بر نقل و انتقال کارکنان آن سازمان در صلاحیت هیات مدیره است.ثانیاً بر اساس ماده 11 آیین‌نامه استخدامی سازمان مذکور در خصوص انتقال به خارج از سازمان همراه با قطع دائم رابطه اداری استخدامی با سازمان به منظور اشتغال در سایر موسسات، دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت مقررات موضوعه می‌باشد. ثالثاً کارکنان سازمان تامین اجتماعی یا استخدام ثابت هستند که به منزله کارکنان رسمی هستند و یا استخدام موقت که همانند کارکنان پیمانی شمرده می‌شوند و مطابق ماده 18 آیین‌نامه استخدامی آن سازمان، کارکنان آزمایشی (در شرف استخدام ثابت) از انتقال به دستگاه های دیگر منع شده اند و در سایر موارد سازمان مذکور اختیار دارد با انتقال کارمند موافقت یا مخالفت نماید، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها