مسئولیت مدنی سازمان آب و فاضلاب

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه ملکی بر اثر تراوش آب از سیستم تامین و توزیع آب، که مسئولیت آن بر عهده سازمان آب و فاضلاب است، مسلوب المنفعه شود؛ سازمان مذکور باید خسارات ناشی از آن اقدام (تلف منفعت سکونت در منزل)، را جبران نماید.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست اقای ج. ع. فرزند الف. به طرفیت سازمان ا. به خواسته مطالبه خسارت بمبلغ 149/100/000 ریال ناشی از ضرروزیان بانضمام مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه به استناد به دادنامه شماره --- - 1393/03/19 صادره از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که در اثر اقدامات خوانده که موضوع محکومیت وی دردادنامه موصوف میباشد خساراتی به ملک مسکونی خواهان وارد و باعث غیرقابل سکونت بودن ان گردیده است و خواهان جهت سکونت مجبور به اجاره آپارتمان شده است و درهمین رابطه تاکنون مبلغ 149/100/000 ریال پرداخت که تقاضای مطالبه انرا دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه خواسته مذکور از مصادیق بارز عدم النفع بوده و مطالبه خسارت از خسارت وجاهت قانونی ندارد لذا دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 197 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران

حمید طالب لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر آقای ج. ع. به طرفیت سازمان آ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/30 از شعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت به مبلغ 149/100/000 ریال ناشی از ضرورزیان غیر موجه تشخیص وحکم به بد دعوی صادر شده است این دادگاه محتویات پرونده رامورد مطالعه قرار داد به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمودلیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند زیرا برابر دادنامه --- - 93/319 صادره از ان شعبه دلیل غیر قابل سکونت بودن و ورود خسارت به ساختمان تراوش آب لوله اشتراک سیستم تامین وتوزیع به مسئولیت تجدیدنظر خوانده بوده است واز طرفی هرکس موجب تلف این گونه منافع (سکونت درمنزل) باشد بایستی خسارت ناشی ازاین اقدام (تراوش آب لوله اشتراک)راجبران کند که از اصول مسلم حقوقی ومتکی به روایات معصومین علیهم السلام می‌باشد،لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دارسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خوانده محکوم به پرداخت 149/100/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت هزینه دادرسی میگردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها