رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 916/82

شاکی:ستاد رسیدگی به امور آزادگان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 6 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 29

مقدمه: الفشعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1133 و81/3118 موضوع شکایت آقای ناصر بطحائی به طرفیت بانک ملتسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، درخواست اعطای حقوق مرخصی دوران اسارت و ابطال تبصره 8 قانون حمایت از آزادگان به شرح دادنامه شماره 3711 و 3712 مورخ18/10/81 چنین رای صادر نموده است، با توجه به ماده 8 قانون حمایت از آزادگان که تصریح نموده است، اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده اند استحقاق استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت دارند و شاکی به اعتراف خود پس از آزادی و در سال 69 به استخدام بانک ملت درآمده و سایر حقوق وی منظور گردیده موجبی جهت اجابت خواسته شاکی وجود ندارد.لذا این شعبه حکم به رد دادخواست آقای ناصر بطحائی صادر می‌نماید.بشعبه دوم در رسیدگی به پرونده 81/815 موضوع شکایت آقای علی امیری به طرفیت سازمان بهزیستی استان کرمانشاه به خواسته احتساب و منظور نمودن میزان مرخصی استحقاقی سالیانه مربوط به آزادگان به نسبت زمان اسارت علیهذا توجهاً به مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست تقدیمی و مضمون لایحه جوابیه واصله از طرف خوانده و بالاخره عنایتاً به مدلول و اطلاق تبصره ماده8 قانون حمایت از آزادگان اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/68 که مقرر نموده کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرم آزاده معادل حقوق و مزایای مدت مذکور به وی پرداخت می‌گردد. بنا به مراتب معروضه و اینکه در تبصره یاد شده هیچ قیدی صورت نگرفته بلکه شامل کلیه آزادگان می‌شود چرا که زمان اسارت را حالت اشتغال دانسته، بناء علیهذا شکایت فوق‌التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مشمولین مادتین 8 و13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68، تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر در باب ضرورت ذخیره کلیه مرخصی های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد کلیه مشمولین ماده 13 آن قانون از جهات مختلف افزایش سنوات خدمت و ارتقاء گروه و بازنشستگی ملازمه ای با اعمال تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر در مورد افرادی که پس از اسارت به استخدام دولت درمی آیند ندارد. بنابراین دادنامه قطعی شماره 3711 و3712 مورخ 18/10/81 شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع