رای شماره 109 مورخ 1381/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 228/77

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381

شماره دادنامه: 109

مقدمه: الف) شعبه سوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/76/1012 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به دادنامه شماره 1002 مورخ 1375/09/29 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 73/1182 به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 1376/08/20 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب -1) شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/76/584 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر امور دارویی غذایی و بهداشتی نسبت به دادنامه شماره 259 مورخ 1376/03/12 صادره از شعبه 12 دیوان در پرونده کلاسه 75/304 به شرح دادنامه شماره 1802 مورخ 1376/09/10 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.ب -2) شعبه اول تجدیدنظر در اجرای مقررات اصلاحی تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به دادنامه شماره 1802 مورخ 1376/09/10 هیات اول تجدیدنظر را به شرح دادنامه شماره 852 مورخ 1378/06/27 رسیدگی و با فسخ آن حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه قطعی شماره 1802 مورخ 1376/09/10 هیات اول تجدیدنظر دیوان در اجرای مقررات اصلاحی تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 852 مورخ 1378/06/27 شعبه اول تجدیدنظر دیوان فسخ شده و حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر الزام مشتکی‌عنه به صدور پروانه تاسیس داروخانه صادر گردیده و با این وصف موضوع تناقض در آراء مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع