بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/19

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ر. ک. به وکالت از ف. م. با تقدیم دادخواست در 99/6/30 به خواسته طلاق (الزام زوج به طلاق) به لحاظ عدم پرداخت نفقه ضرب و جرح به طرفیت م. م. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده موکل در 89/9/10 با خوانده ازدواج نموده لیکن چندین بار مورد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته یکبار پرونده تشکیل که منجربه رضایت وی شده لیکن در پرونده دوم زوج به اتهام ضرب و جرح و توهین محکوم گردیده و مطابق دادنامه شورای حل اختلاف نیز خوانده به پرداخت نفقه زوجه از *لغایت 99/2/31 محکوم شده و زوج درخواست اعسار و تقسیط نفقه را نموده است. دعوی تمکین زوج به لحاظ خوف ضرر بدنی و عدم تامین جانی زوجه رد شده است. لذا موکل در عسر و حرج می‌باشد. نسخه ای از ارای ضم دادخواست می‌باشد. شعبه *در 99/7/29 تشکیل جلسه داده است. (با حضور قاضی مشاور) وکیل خواهان به مفاد دادخواست و ارای صادره استناد نموده است. وکیل خوانده پاسخ داده: شاید موکل با شرایط اقتصادی تحت فشار بوده اما قانون شکن نیست موکل نفقه را پرداخت نموده است. پرونده نفقه خواسته شده و خلاصه ان به شرح صورتجلسه دادگاه حکایت از پرداخت ان در *دارد. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوجه نظربه جدایی و طلاق داده است. لیکن داور زوج گفته طلاق گزینه مناسبی نیست. قاضی مشاور نظر به بطلان دعوی خواهان داده است. دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره * 99/9/23 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ر. ک. به وکالت از زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/11/19 با توجه به محکومیت زوج به اتهامات ضرب وجرح و توهین نسبت به زوجه و جدایی جسمانی زوجین به مدت دو سال وبذل 300 سکه از مهریه که کل ان 400 سکه می‌باشد. از ناحیه زوجه وکراهت شدید وی با احراز عسر وحرج و نقض دادنامه بدوی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. اقای پ. ک. ز. به وکالت از م. م. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان وپاسخ وکیل فرجامخوانده اقای ر. ک. در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- */ 11/19 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای پ. ک. ز. به وکالت از م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/19 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به محکومیت کیفری زوج به اتهام ضرب و جرح و توهین زوجه و محکومیت وی به پرداخت نفقه معوقه طولانی زوجه و پرداخت ان بعد از تقدیم دادخواست طلاق و نظریه داوری بر عدم سازش و رد دعوی تمکین زوج به دلیل عدم تامین امنیت زوجه و جدایی جسمانی زوجین در مدت دو سال مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. /ا 400/2/25

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها