رای وحدت رویه شماره 415 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 21 دی 1382

شماره دادنامه: 415

کلاسه پرونده: 82/105

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شیوا ابرار و غیره

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 13 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1597 موضوع شکایت خانم کیاندخت متحده و خانمها شیوا و دیبا ورزی‌ابرار به طرفیت شهرداری تهران به خواسته لغو و ابطال تملک غیر قانونی پلاک ثبتی 390/67 به شرح دادنامه شماره 1837 مورخ 29/10/78 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه سند انتقال در تاریخ 22/6/71 به نام شهرداری تنظیم گردیده است و تصویب قانون زمین شهری در 1/7/66 بوده علیهذا پایان مهلت پنج ساله مقرر در قانون یاد شده 1/7/71 می‌باشد در نتیجه سند در مهلت قانونی تنظیم گردیده است. علیهذا قرار رد شکایت صادر می‌شود.

ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/572 موضوع شکایت آقایان محمدفرهنگ‌دوست و محمد بهرویان به طرفیت اداره ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به صدورسند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 72 فرعی از 30 اصلی به شرح دادنامه شماره 917 مورخ 1/10/75 چنین رای صادر نموده است، زمین موضوع شکوائیه دارای پلاک 72 فرعی از 30 اصلی بخش 11 تهران را شهرداری به قائم مقامی از طرف مالک پس ازانقضاء مهلت قانونی تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری یعنی بعد از تاریخ 22/6/71 طبق سند مورخ 2/7/71 دفترخانه بخود انتقال سپس برابر سند مورخ 19/1/72 دفترخانه 159 توسط شهرداری به شکات پرونده بالسویه واگذار می‌شود لکن به علت آنکه سند مورخ 2/7/71 دفترخانه خارج از مهلت قانونی تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری تنظیم گردید در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع در هیات نظارت مطرح و رای مورخ 23/8/73 مبنی براینکه عملیات ثبتی و اجرای مفاد اسناد مذکور موکول به رسیدگی و اظهار نظر قضایی گردید لذا با توجه به مراتب فوق‌الاشعار حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2066 موضوع شکایت آقای واهان مگرویچیان به طرفیت اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران به خواسته تملک بناحق ملک شخصی و دایرتوسط شهرداری به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 2/9/78 چنین رای صادر نموده است، چون در تبصره یازده ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مدت اعتبار قانون صراحتاً پنج سال از تاریخ تصویب آن اعلام شده و انتقال ملک به نام شهرداری تهران طبق اعلام مشتکی‌عنه در تاریخ 26/6/71 صورت گرفته و در زمان انتقال مدت اعتبار قانون استنادی منقضی شده بود لذا با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی حکم به ابطال اقدامات شهرداری در خصوص تملک پلاک ثبتی 3077/48 صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مهلت اجرای ماده 9 این قانون و تبصره‌های آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است. بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره‌های فوق‌ الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه‌های شماره 1137 مورخ 2/9/78 و 917 مورخ 1/10/75 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع