مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت، حتی در فرض اینکه منشا مالکیت خواهان رای صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی و در خصوص اموال مصادره شده باشد، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص دادخواست س.ا اصفهان به طرفیت خواندگان 1 - ثبت اسناد و املاک اصفهان 2 - خانم س. 3 - خانم ث. هر دو ش.ک. فرزندان ر. ک. 4 - شرکت تعاونی مسکن.... اصفهان به خواسته ابطال رای شماره --- و 47 و 46 - 13445 - 13 - 1390/10/29 کمیسیون ماده 147 قانون ثبت در اصفهان نسبت به تصرفات در قطعه زمین پلاک ثبتی.....و.. و.. بخش...ثبت اصفهان طبق دادنامه شماره --- - 60600094 - 1392/01/18 رای به ابطال رای هیات ماده 147 ثبت اسناد طبق بند 6 ماده مذکور صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر شرکت تعاونی مسکن.....از رای مذکور شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال به شرح دادنامه شماره --- - 1393/11/08 با نقض دادنامه بدوی دادگاه عمومی محل وقوع ملک را صالح به رسیدگی دانسته است و پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور با استناد به رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/11/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور با نفی صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اصل صلاحیت عام محاکم و خروج موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/11/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند 6 ماده 147 قانون ثبت با تائید صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک (اصفهان) بین دادگاه انقلاب ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف به عمل می‌آید.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها