رای شماره 165 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901987

شماره دادنامه: 140009970906010165

تاریخ: 1400/03/25

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تعرفه 210-98 تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه 217-98 تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره 405-98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و...

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خورزوق به خواسته ابطال بند 4 تعرفه 210-98 تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه 217-98 تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره 405-98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و... به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 4 ذیل تعرفه شماره 210-98:

بند 4: طبق بند 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شه-4ری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید شود. شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف، ب، ج، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

تعرفه شماره 217-98

موضوع تعرفه: عوارض بهره برداری مشاغل خاص

معادله محاسبه عوارض:

عوارض مصوب سال 1397

عوارض پیشنهادی سال 1398

10MS

10AS

عوارض مصوب سال 1397 عوارض پیشنهادی سال 1398

10MS 10AS

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند.

1- در محاسبه عوارض S مساحت می‌باشد.

2- پرداخت این عوارض هیچگونه ارتباطی با سایر عوارض و بدهی های ساختمان و شغلی واحد مربوطه نخواهد داشت و پرداخت این تعرفه به منزله تغییر کاربری ملک مربوطه اعم از عرصه و اعیان نخواهد بود.

3- این تعرفه صرفاً در رابطه با مالکین مشمول در بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و مشاغل خانگی مندرج در ماده 2 قانون ساماندهی مشاغل خانگی بوده و در صورت رای کمیسیون ماده صد مبنی به ابقاء وضع موجود باشد برای یکمرتبه قابل وصول بوده و هیچگونه حقی برای ذینفع در جهت تغییر کاربری ایجاب نمی کند. بدیهیست افراد تحت پوشش سازمان حمایتی مشمول این تعرفه نخواهند بود.

4- ملاک محاسبه متراژ مورد استفاده غیر مرتبط خواهد بود و حداقل هر متر مربع 000/100 می‌باشد.

A= ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر سه گانه

تعرفه شماره 405-98

موضوع تعرفه: عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاه های صنایع دستی و فرش

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد:

تعداد روز × S × 10000 = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند.

1- متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 10 روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه می‌باشد.

2- بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد می‌شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.

3- منظور از S مساحت مورد استفاده می‌باشد.

4- غرفه هایی که از طرف شهرداری به صورت مزایده واگذار می‌شود مشمول این تعرفه نمی گردد.

5- از غرفه ها هیچگونه مبلغی دریافت نخواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- سازمان اعلام کرده اخذ عوارض با عناوین مذکور طبق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و... خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

2- مطابق آراء شماره 471-13/7/95 و 490، 489 مورخ 24/5/96 و 1146-10/11/96 و 188-17/2/98 و 564 الی 569 مورخ 25/8/95 و 1848-13/11/93 و 204-9/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بر خلاف آنها است.

3- تصمیمات شورا وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ مراتب در 13/11/99 شورای اسلامی پاسخی ارسال نکرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است.

2-طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین بند 4 تعرفه 210-98 تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی، تعرفه 217-98 تحت عنوان عوارض بهره برداری مشاغل خاص و تعرفه شماره 405-98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها و... مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها