نظریه مشورتی شماره 7/1400/113 مورخ 1400/03/29

تاریخ نظریه: 1400/03/29
شماره نظریه: 7/1400/113
شماره پرونده: 1400-186/1-113 ک

استعلام:

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است
آیا با توجه به این‌که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می‌تواند اعلام جرم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که فلسفه وضع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از اشاعه نسبت‌های غیرقانونی و لطمه زدن به حیثیت اشخاص است و قانون‌گذار رفتار مجرمانه موضوع ماده مرقوم را در حکم افترا قرار داده، بنابراین کلیه آثار افترا از جمله قابل گذشت بودن، بر این رفتار مجرمانه مترتب است و در نتیجه فقط شاکی خصوصی می‌تواند با استناد به مواد 9، 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تعقیب متهم را کند.

منبع