ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو به منزله بیع خودرو و نقل و انتقال نمی‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/02

رای دادگاه

پیرامون اعتراض اقای و. الف. غریب دوستی فرزند عباس به طرفیت اقایان 1 . د. د. فرزند ش.ک. 2 . غ. ف. 3 . ح. ق. نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- قطع نظر از صحت وسقم قرارداد ابرازی با توجه به اینکه برابر قرارداد عادی 94/6/30 خودرو توقیفی موضوع پرونده اجرایی به خواهان انتقال یافته است که سند عادی وی مصون از تعرض مانده ومفاد وکالتنامه مورخه 94/7/19 نیز موید همین انتقال است بنا به مراتب دادگاه اعتراض را وارد می داند وبه استناد مواد 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و 365 از قانون مدنی با احراز مالکیت معترض حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره 524 ل 12 ایران 11 صادر می کند.این رای حضوری وظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمجید شایسته

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی د. د. نسبت به دادنامه شماره --- ... 94 در پرونده کلاسه --- صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از اتومبیل سواری مزدا به شماره 524 ل 12 ایران 11 صادر شده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا حسب محتویات پرونده، مال توقیفی متعلق به شخص ثالث به موجب قرار تامین خواسته صادره از دادگاه توقیف شده است شخص ثالث به موجب یک برگ سند عادی ادعای خرید مال توقیفی شده است در حالی که تاکنون سند رسمی به نام وی منتقل نشده است و وکالتنامه تنظیمی فقط برای شماره گذاری و واحد تعویض پلاک بوده و از جنبه نقل و انتقال و بیع بی اعتبار است. بنابراین نظر به اینکه به موجب ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حقی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده باشد علاوه بر آن که تا کنون سند رسمی به نام شخص ثالث تنظیم نشده، حکم قطعی دادگاه که حکایت از تنظیم سند رسمی به نام وی باشد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته را که بدون رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینا نقض نموده و مستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو

منبع
برچسب‌ها