مجازات بزه شروع به سرقت تعزیری درجه 5تخفیف مجازات متهم به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون حضور دادستان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند برای بزه سرقت تعزیری درجه 5 مجازات حبس و شلاق تعزیری درجه 6 تعیین نماید.(ملاحظه:خلاف بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )حکم صادره در خصوص تخفیف مجازات متهم به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی،بدون ابلاغ درخواست متهم به دادستان و حضور وی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی طرفین آن،قطعی نبوده و به دلیل عدم رعایت تشریفات فاقد محمل قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. ع، ایرانی، مجرد، با سواد و دارای سوابق متعدد کیفری دائربر شروع به سرقت شبانه از خودروی شاکی اقای م. ر. در تاریخ 94/8/13 دربهارستان دادگاه با توجه به شکایت شاکی صورت جلسه 94/8/13 مامورین انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین سرقت توسط شاکی ،اقرار صریح و بی شائبه و مقرون به واقع متهم د رمراحل تحقیق و دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان، توجه به قرائن و اماراتی از قبیل سوابق متعدد کیفری متهم و اعتیاد وی ارتکاب بزه مزوبر از سوی مشارالیه را محرز و ثابت تشخیص وبه استناد مواد 122 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و سی و یک ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- کیفری دو شهرستان بهارستان- حسین عرب میستانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای م. ع دائر بر اعمال ماده 442 قانون آیین دارسی کیفری 1392 نسبت به مجازات حبس مندرج در دادنامه به شماره 9409972990500930 که طی آن مشارالیه به اتهام شروع به سرقت شبانه به یک سال حبس تعزیری درجه شش و سی و یک ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم شده است. با توجه به اینکه نامبرده با ارسال لایحه ای از زندان پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نموده است و دادستان محترم بهارستان نیز از حکم صادره در خواست تجدیدنظر ننموده است لذا دادگاه باجواز حاصل از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفًا یک سال حبس نامبرده را به میزان یک چهارم کسر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- کیفری دو شهرستان بهارستان- حسین عرب میستانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/09/03

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای م. ع دائر بر اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به مجازات مندرج در دادنامه به شماره 940992990500930 مورخه 1394/09/25 که طی آن مشارالیه به اتهام شروع به سرقت شبانه به یک سال حبس تعزیری درجه شش و سی و یک ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم شده است، نظر به اینکه مهلت اعتراض طرفین نسبت به دادنامه ی بدوی سپری شده است و نماینده دادستان نیز علارغم وصول نسخه ثانی ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته است و اعتراض خویش را نیز به رای صادره اعلام ننموده‌اند و با توجه به اینکه نامبرده (م. ع)با ارسال در لایحه ای از زندان پیش از پایان موعد تجدید نظر خواهی حق تجدید نظر خواهی خودرا اسقاط نموده است و دادستان محترم بهارستان نیز از حکم صادره درخواست تجدید نظر ننموده لذا دادگاه با اجازه حاصله از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفا یک سال حبس نامبرده را به میزان یک چهارم کسر مینماید. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- کیفری دو شهرستان بهارستان- حسین عرب میستانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان مبنی بر صدور رای محکومیت م. ع بابت اتهام شروع به سرقت شبانه از خودروی شاکی م. ر. به تحمل یک سال حبس و سی و یک ضربه شلاق محکومیت یافته و متعاقب آن با تقاضای تسلیم به رای صادره به موجب دادنامه --- مورخ 94/12/22 صرفا یک سال حبس نامبرده را به میزان یک چهارم کسر نموده صادر گردیده از آنجایی که در خصوص تقاضا زندانی به تصریح ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان محترم مربوطه ابلاغ نگردیده و بدون حضور نماینده دادستان جلسه 94/12/20 تشکیل شده و از طرفی میبایستی دادنامه صدرالذکر اولیه مواعد و مهلت تجدیدنظرخواهی طرفین آن سپری می شده در صورتی که ابلاغ دادنامه به شاکی تجدیدنظرخواه فعلی بیست و یکم فروردین ماه صورت گرفته و ایشان نیز اعتراض خود را نسبت به دادنامه ابراز داشته و دادنامه اولیه قطعیت موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل نبوده با وصف مراتب فوق الاشعار و عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور رای بعدی فاقد محمل قانونی میباشد،فلذا پرونده امر به دادگاه محترم بدوی اعاده تا اقدام قانونی معمول متعاقبا ارسال دارند.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/08

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ع. بابت اتهام شروع به سرقت شبانه از خودروی شاکی م. ر. به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق محکومیت یافته اصدار گردیده متعاقب آن پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارسال گردیده که متهم تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را خواستار گردیده که دادگاه محترم بدوی به موجب دادنامه --- - 94/12/22 مبادرت به صدور رای نموده که با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر به موجب تصمیم متخذه 672 - 95/6/21 با این استدلال که دادنامه اخیر موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد محمل قانونی بوده و با تذکرات این مرجع به موجب دادنامه --- - 95/9/3 اقدام قانونی معمول گردیده و به حکایت گزارش زندان محکومیت کیفری و شلاق وی سپری و اجراء گردیده است با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تطبیق آن با استدلال قضایی مرقوم در دادنامه مذکور و استنباط قضایی دادگاه محترم بدوی منطبق با رفتار متهم موصوف میباشد و از طرفی تجدیدنظرخواه محکومیت همدستان متهم را خواستار گردیده که در قالب کیفرخواست تنظیمی در پرونده اشاره ای به سایر متهمین نگردیده النهایه به شرح مراتب فوق الاشعار تقاضا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه فعلی به استناد مواد 450 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری رد میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی

منبع
برچسب‌ها