رای شماره 1440 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9901226 شماره دادنامه:9909970906011440 تاریخ: 28/11/99

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 تصویب نامه شماره 141602/ت 46513ه- هیات وزیران مورخ 21/08/1391

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده 21 تصویب نامه شماره 141602/ت 46513ه- هیات وزیران مورخ 21/08/1391، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- ماده 21 تصویب نامه شماره 141602/ت 46513ه- هیات وزیران مورخ 21/08/1391

«ماده 21- شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اطلاق مقرره مورد شکایت و عدم ذکر قید دوره معافیت پانزده ساله و برقراری معافیت به صورت دائم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مغایرت با بند (الف) ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 می‌باشد.

علی رغم ابلاغ مورخ 22/05/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تا تاریخ 14/10/1399 پاسخی واصل نگردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (الف) ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389، «حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» و نظر به اینکه آیین‌نامه در راستای قانون تجویز شده لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389، «حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها