نظریه مشورتی شماره 7/95/2327 مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2327
شماره پرونده: 1641-1/168-95

استعلام:

1- در راستای ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری آیا درخواست واخواهی ارائه شده از ناحیه متهم جهت رسیدگی نیاز به ارجاع مقام ارجاع دارد یا خیر و همچنین آیا درخواست مذکور نیاز به الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی دارد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است میزان هزینه دادرسی چقدر می‌باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1)مقطع واخواهی در ادامه مرحله دادرسی نخستین است و رسیدگی شعبه صادر کننده رأی غیابی نسبت به واخواهی، ناشی از تکلیف قانونی وی به رسیدگی به پرونده مرجوع الیه است که از ابتدا به وی ارجاع شده است و به همین علت، امکان ارجاع واخواهی به شعبه ای غیر از شعبه صادر کننده رأی غیابی نمی‌باشد؛ کما اینکه در اثناء رسیدگی، نمی توان پرونده ای را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد. بنابراین، برای رسیدگی به واخواهی نیاز به ارجاع مقام ارجاع نمی‌باشد.
2) در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن (مصوب 1373)، و همچنین قانون بودجه‌ی سال 1395 و بخشنامه‌ی ریاست محترم قوه قضاییه مورخه‌ی 1395/3/4 و اصلاحیه‌ی 1395/4/12، برای واخواهی از رأی غیابی در امور کیفری، هزینه دادرسی پیش بینی نشده است./

منبع