رای شماره 864 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9804434 شماره دادنامه: 9909970906010864 تاریخ: 14/7/99

شاکی: خانم محدثه عبدالملکی با وکالت آقای روح اله محمدی

طرف شکایت: 1- وزارت آموزش و پرورش 2- دانشگاه فرهنگیان همدان 3- آموزش و پرورش همدان 4- سازمان سنجش کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه بیستم سازمان سنجش مورخ 7/7/98 (ابطال بند 2 مصوبه جلسه 20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو) 2- الزام به جذب نیرو در دانشگاه فرهنگیان همدان 3- الزام به پذیرش یکسان وزارت آموزش و پرورش

شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال بند 2 مصوبه جلسه 20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 7/7/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

2- انجام تکمیل ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان برای سال 1398 در صورت درخواست وزارت آموزش و پرورش بلامانع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت برخی مناطق و استان ها را جهت تکمیل ظرفیت اعلام نموده و از دیگر استان ها علی رغم نیاز به دانشجو نام نبرده است. مطابق بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی دولت می‌بایست بدون تبعیض و با فراهم کردن امکانات عادلانه و یکسان برای همه عمل نماید. اما در مصوبه مورد شکایت با ایجاد تبعیض ناروا موجب از دست رفتن فرصت تحصیل و تضییع حقوق اینجانب شده است. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره 3754 مورخ 10/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: موضوع خواسته و شکایت شاکی مبهم و نامفهوم است. سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها بوده و در خصوص نحوه پذیرش و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان اختیار و صلاحیتی ندارد. تقاضای تکمیل ظرفیت در خصوص کد رشته های مربوط به دانشگاه فرهنگیان از وظایف و اختیارات آموزش و پرورش است. بنا به مراتب صدور قرار رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً: در خصوص تقاضای ابطال بند 2 مصوبه جلسه 20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 7/7/98 نظر به اینکه مصوبه یاد شده در اجرای مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392، صرفاً پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سال 1398 را بلامانع اعلام نموده است و محتوای آن منصرف از اعلام یا عدم اعلام ظرفیت تکمیلی توسط واحدهای دانشگاه مذکور می‌باشد، لذا مغایرت با اصول و قوانین مورد ادعای شاکی یا تعدی از حدود اختیارات قانونی ملاحظه نمی گردد، وفق بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد پیشنهاد است.

ثانیاً: خواسته های دوم و سوم شاکی دائر بر الزام دانشگاه همدان به جذب نیرو و الزام وزارت آموزش و پرورش به پذیرش یکسان (داوطلبین در نقاط مختلف)، صرف نظر از امکان اجابت آن ها، موضوعاً خارج از بندهای ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده لذا امکان امعان نظر قضایی در خصوص آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

رای هیات تخصصی

اولاً: در خصوص تقاضای ابطال بند 2 مصوبه جلسه 20 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 7/7/98 نظر به اینکه مصوبه یاد شده در اجرای مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392، صرفاً پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سال 1398 را بلامانع اعلام نموده است و محتوای آن منصرف از اعلام یا عدم اعلام ظرفیت تکمیلی توسط واحدهای دانشگاه مذکور می‌باشد، لذا مغایرت با اصول و قوانین مورد ادعای شاکی یا تعدی از حدود اختیارات قانونی ملاحظه نمی گردد، وفق بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد پیشنهاد است. ثانیاً: خواسته های دوم و سوم شاکی دائر بر الزام دانشگاه همدان به جذب نیرو و الزام وزارت آموزش و پرورش به پذیرش یکسان (داوطلبین در نقاط مختلف)، صرف نظر از امکان اجابت آن ها، موضوعاً خارج از بندهای ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده لذا امکان امعان نظر قضایی در خصوص آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها