تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه سرقت به عنف قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای پ. پ. دارای سابقه کیفری دایر بر سرقت به عنف موضوع شکایت آقای ح. ش. و ارتکاب یک فقره سرقت تعزیری از نوع ربودن از شاکی و. پ. (گوشی تلفن همراه مدل هواوی به ارزش چهارصدهزار تومان) با توجه به محتویات پرونده وشکایت شکات خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و اقاریر صریح و روشن متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمش محرز و عملش منطبق است با مواد 652 و 657 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات مصوب 1375 و مواد 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علیهذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم متهم موصوف را با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص و اعلام گذشت شکات خصوصی به تحمل مدت پنج سال و چهل و پنج روز حبس تعزیری و تعداد سی و هشت ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت به عنف و تحمل سه سال حبس تعزیری و سی و هشت ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید.با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوص دادگاه با تکلیفی مبنی بر اظهارنظر در خصوص رد مال مسروقه مواجه نمیباشد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ری - یحیی خردمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای پ. پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 94/4/8 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ری که به موجب آن در مورد شکایت اولیه شاکی آقای و. پ. تجدیدنظرخواه به لحاظ سرقت یکعدد تلفن همراه به تحمل سه سال حبس تعزیری و 38 ضربه شلاق محکوم شده است وارد می‌باشد، زیرا حسب محتویات پرونده و با عنایت به انکار نامبرده در محکمه بدوی و این دادگاه دلائل کافی جهت انتساب بزه در این خصوص موجود نمی‌باشد لذا مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ضمن نقض این قسمت از دادنامه و با رعایت ماده 4 قانون مذکور و اصل سی و هفتم قانون اساسی و اصل برائت، رای به برائت تجدیدنظرخواه را در این مورد صادر و اعلام می‌نماید. اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه که موضوع شکایت اولیه آقای ح. ش مبنی بر ارتکاب یک فقره سرقت به عنف توسط تجدیدنظرخواه می‌باشد که نامبرده به تحمل پنج سال و چهل و پنج روز حبس و سی و هشت ضربه شلاق محکوم شده وارد نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواه در مراحل مختلف دادرسی و در این جلسه دادگاه نیز اتهام مذکور را پذیرفته است علی ایحال با توجه به اعلام گذشت شاکی در مرحله بدوی و وضعیت خاص نامبرده ایندادگاه مجازات حبس تعلیقی را به منظور رعایت جنبه های بازدارندگی جرم متناسب بحال متهم تشخیص داده فلذا مستندا به مواد 46 ، 48 ، 41 ، 42 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372 مجازات حبس و شلاق نامبرده را به صورت مشروط و بمدّت سه سال تعلیق می‌نماید. منوط به اینکه محکوم علیه اولا تجدیدنظرخواه آقای پ. پ. در طول مدت تعلیق مرتکب هیچگونه جرمی نگردد و در صورت ارتکاب بزه جدید خصوصا جرم سرقت علاوه بر تحمل مجازات جرم ارتکابی مجازات های حبس و شلاق مندرج دراین دادنامه نیز در مورد مشارالیه بمرحله اجراء گذاشته خواهد شد. ثانیا، تجدیدنظرخواه می‌بایست هر هشت ماه یکبار خود را نزد مامور آگاهی پرونده در صورت عدم حضور مامور مربوطه نزد رئیس یا یکی از معاونان آگاهی معرفی نموده و آنان را در جریان فعالیت شغلی و زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه خود قرار بدهد. با توجه به اینکه نامبرده با استفاده از گاز اشک آور مرتکب سرقت به عنف شده مراقبت از نامبرده در طول مدّت تعلیق ضرورت دارد، لذا شایسته است که دایره محترم اجرای احکام گواهی مربوط به معرفی متهم به اداره آگاهی و حسن سلوک و رفتار در جامعه را هر هشت ماه یکبار اخذ و ضمیمه پرونده بنماید، بدیهی است که در صورت تخلف تجدیدنظرخواه نسبت به اجرای دستور دادگاه و عدم معرفی خود به اداره آگاهی و ارائه گواهی به دایره اجرای احکام مجازات حبس تعلیقی در مورد نامبرده بمرحله اجراء گذاشته خواهد شد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌فردین ارژنگی - منصور طالب پور

منبع
برچسب‌ها