قابلیت توقیف حقوق و مزایای مستخدمین دولت در قبال محکوم‌به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم

موضوع

قابلیت توقیف حقوق و مزایای مستخدمین دولت در قبال محکوم‌به

پرسش

در مورد توقیف حقوق و مزایای مستخدمین دولت در قبال محکوم‌به، اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی مزایای شغلی اعم از مستمر و غیرمستمر از جمله دوری از مرکز، بدی آب و هوا، صعوبت کار و شیفت و غیره قابل توقیف است و بعضی دیگر توقیف را فقط شامل مزایای ‌مستمر می‌دانند و مزایای غیرمستمر را قابل توقیف نمی‌داند، سوال این است که با توجه به‌ مقررات قانونی چه نوع مزایایی قابل توقیف است و کدام‌یک قابل توقیف نیست‌؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه‌ اتفاقی که بر مبنای نظریه‌های مشورتی شماره‌ی 554/7 مورخ 1373/02/01 و 802/7 مورخ در 1389/02/13 اداره‌ کل حقوقی قوه‌ قضاییه تدوین گردیده، مطلوب و مورد تائید هیات عالی می‌باشد.

نظر اتفاقی

هرچند در قانون استخدام کشوری و یا قانون نظام پرداخت کارکنان دولت و قانون‌ کار به طور صریح از انواع مزایا اسم برده نشده، ولی از مجموع مواد 41، 43، 71 و 136 و تبصره‌های 4 و 6 ماده 137 قانون استخدام کشوری چنین برمی‌آید که از مجموع دریافتی‌های ‌مستخدم‌، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی می‌باشد؛ مانند اضافه‌کار، حق تدریس‌، حق تالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دریافتی‌های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می‌پردازند، جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و درنتیجه مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست‌، بقیه دریافتی‌های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او می‌باشد؛ ازجمله فوق‌العاده شغل‌، فوق‌العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت ‌و غیره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقیف‌ است‌.

منبع
برچسب‌ها