صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه بدون درخواست دادستان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بدون درخواست دادستان در کیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/15

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای س. ن. باسواد،مجرد آزاد به قید معرفی کفیل موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای س. ع.. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، تحقیقات معموله، اقاریر و اظهارات صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 448 ، 449 و 593 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 قانون تعزیرات با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و جوانی و عدم وجود سابقه کیفری نامبرده از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت 1 - بابت ارش شکستگی استخوان بینی که مطلوب التیام یافته است چهاردرصد دیه کامل. 2 - کبودی در حال جذب زیر چشم راست و چپ مجموعا شش هزارم دیه کامل. 3 - خراشیدگی حارصه روی بینی یک درصد دیه کامل ظرف یک سال از تاریخ وقوع در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدس تهران- ابوالفضل محمدعلیخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/15 صادره از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به محکومیت وی به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی بزه وی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و در راستای بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌گردد که در کیفرخواست صادره از جهت جنبه عمومی چنین تقاضایی از سوی دادستان مطرح نشده است و بر اساس مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مسئول تعقیب و تقاضای مجازات مجرم از حیث جنبه عمومی دادستانی بوده و اوست که می‌تواند چنین درخواستی را مطرح نماید و از طرفی دادرس دادگاه به عنوان یک شخص بی طرف صرفا بر اساس کیفرخواست صادره رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و فراتر از آن مسئولیتی ندارد فلذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی از این حیث و با استناد به بند ب ماده 455 و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی و با اعلام نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از حیث جنبه عمومی و پرداخت جزای نقدی را صادر واعلام می‌دارد و اما از حیث سایر جهات و مجازات های ایرادی که موجب نقض باشد مطرح نیست و از سوی معترض نیز اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این قسمت و به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها