اجرای شرط تنصیف اموال با وجود عدم تمکین زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

اجرای شرط تنصیف اموال با وجود عدم تمکین زوجه

پرسش

وفق توافقات صورت گرفته ضمن عقد نکاح در خصوص تقسیم اموال فی‌ما بین زوجین؛ در صورت طلاق از سوی زوج، زوج ادعا می‌نماید زوجه در زمان خرید اموال از نامبرده تمکین ننموده و برای اثبات ادعای خود حکم به تمکین زوجه از زوج را به دادگاه ارائه می‌نماید. حالیه با توجه به شرح مرقوم تکلیف اموال به چه نحو می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال اموال زوج تنصیف می‌شود، چه شرط تنصیف در سند نکاح ناظر بر ایام زندگی مشترک است و استحقاق زوجه از تنصیف اموال زوج منوط به تمکین وی از زوج نشده است.
به هر حال دادگاه با توجه به شرط مورد توافق طرفین اظهار نظر به عمل می آورد.

نظر اکثریت

اموال تنصیف نمی‌گردد؛ زیرا با وجود تخلف زن از وظایف همسری و عدم تمکین، ایشان استحقاق نصف دارایی را نداشته و مطابق مواد 10، 1119 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده از جمله شروط ضمن عقد بوده و در صورت عدم تمکین زن، اموال زوج تنصیف نمی‌گردد.

نظر اقلیت

اموال زوج تنصیف می‌گردد؛ زیرا عدم تمکین زن، موجب عدم استحقاق ایشان به نفقه بوده و خللی به حقوق مالکانه ایشان نسبت به اموال تحصیلی در ایام زناشویی ایجاد نمی‌کند.

منبع
برچسب‌ها