استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی استرداد طلاجات دوران نامزدی، دادگاه نمی تواند صرفا به این دلیل که نامزدی به ازدواج منتج شده است، از رسیدگی به دعوی خودداری کند؛ بلکه می‌بایست با ورود به دلایل و مستندات ابرازی، احراز کند که آیا قصد زوج از این اعطاء، هبه بوده یا عاریه یا امانت غیر هبه و بر این اساس حکم صادر کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. ر. با وکالت ح. ب. به طرفیت ز. الف.ذ.ن. با وکالت م. ج. به خواسته استرداد سرویس طلاجات دوران نامزدی طبق فاکتورهای پیوستی وحق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی. نظر به اظهارات وکیل خواهان طلاجات در دوران نامزدی توسط خواهان برای خوانده خریداری و تحویل وی شده است با عنایت به اینکه دوران نامزدی منجر به ازدواج بین متداعیین شده است و تصویر سند رسمی ازدواج بیانگر وقوع ازدواج بین آنان بوده فلذا خواسته خواهان ثابت نبوده و دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد -علی امین نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی اقای م. ر. به طرفیت همسرش خانم ز. الف.ذ.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/20 درپرونده کلاسه --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان باوکالت اقای ح. ب. به طرفیت مشارالیها باوکالت اقای م. ج. به خواسته استرداد طلاجات اهدایی به وی در ایام نامزدی حکم بررد خواسته تصدیرگردیده دادگاه نظربه اینکه محکمه بدوی بدلایل ومستندات ابرازی ورود پیدانکرده و بدون بررسی دلایل محکمه درمقام صدور حکم نبوده که مبادرت به صدور حکم نماید زیرا طلاجات یاباعنوان هدیه وهبه ازسوی زوج به همسرش بوده که با بقاء عین آن رجوع وی جایز بوده (البته باقید کراهت شرعی) و یا با عنوان عاریه با امانت غیرهبه بوده ومحکمه می‌بایست بادعوت طرفین نسبت به کشف این مورد ازنتیجه اظهارات زوجین حسب مورد اتخاذ تصمیم می نمود وچون چنین نبوده باتلقی حکم به قرارونقض آن دراجرای ماده 353 پرونده راجهت رسیدگی مجدد واظهارنظر ماهیتی به شعبه محترم صادرکننده قرارمنقوض عودت میدهد رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها