رای وحدت رویه شماره 229 مورخ 1383/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 9/81

شاکی:آقای حسن‌رضا اژدری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383

شماره دادنامه: 229

مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی زنجان به خواسته، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ9/8/80 چنین رای صادر نموده است،‌ خواسته آقای سیروسی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری می‌باشد که از توجه به محتویات پرونده من‌جمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظر به اینکه سابق مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد 77 دارد و نامه‌های مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79 مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحاً تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/78 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگان سازمان نمی‌تواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگر گردد. بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد ماده 7 قانون بیمه بیکاری و تبصره یک ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکایت آقای حسن‌رضا اژدری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان به خواسته عدم احیاء و برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال 77 لغایت 4/5/78 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اینکه شاکی بعدم پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق‌القول می‌باشند. بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رای به رد شکایت با خواسته فوق‌الذکر صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع