بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/01

رای دادگاه

درپرونده حاضرآقای د. الف. باوکالت آقای سیّد محمّد جزائری به طرفیّت اداره کلّ راه و شهرسازی استان تهران به ابطال رای شماره --- / ک 70 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با احتساب خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. اوّلا، ازحیث مطالبه خسارات اعلامی، صرف نظر از صحّت یا سقم ادّعای خواهان در اصل دعوی؛ با توجّه به اینکه اقدام خوانده در مانحن فیه از حیث اعمال حاکمیّت بوده است، با استناد به قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد. ثانیا، با عنایت به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست و جلسه دادرسی، که حاکی است که وکیل خواهان جهت نصاب مالکانه به اداره خوانده مراجعاتی داشته و رای معترضٌ عنه به خواهان ابلاغ شده، مآلا مورد پذیرش واقع گردیده لیکن اقدامات بعدی جهت استفاده از حقّ نصاب مالکانه، مواجه با موانع شده است، با توجّه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین و تصاویر ارائه شده از سوی ایشان؛ سوابق موجود، صرف نظر از ماهیّت قضیّه، با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 11 ماده 84 آن قانون و ماده واحده تعیین مهلت اعتراض به نظریّه وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - سیدهادی تیموری سندسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن به جهت اینکه در مهلت مقرر وتعیین شده به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نکرده قرار رد دعوای وی صادر واعلام گردیده نظربه اینکه ابلاغ تمام اوراق واحکام وتصمیمات ودستورات واظهارنامه ها و.. تابع مقررات عام بوده که درمقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده ونظربه اینکه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ذینفع ومتضرر از احکام ودستورات و... این موضوع مورد عنایت وتوجه قانونگذار قرار گرفته ونظربه اینکه درمانحن فیه صرف حضور به ادارات مورد نظر جهت پیگیری حقوق تجدیدنظرخواه نه مفید ابلاغ واقعی است ونه اماره ابلاغ قانونی را مینماید ونظربه اینکه به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 70/11/3 اداره کل راه وشهرسازی به نوعی مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده 12 است وچنانچه مالک در دسترس نباشد ویا از دریافت تصمیم اتخاذ شده امتناع واستنکاف نماید طی تشریفات لازم باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود ونظربه اینکه به این مهم توجه نشده زیرا ابتدا باید موضوع ازطریق ابلاغ واقعی به آگاهی مالک برسد آنگاه چنانچه ازاین طریق توفیقی حاصل نشد متوسل به طرق دیگر شد ونظربه اینکه ابلاغ رای کمیسیون به مالک حسب محتویات پرونده محرز نمی گردد زیرا عدم شناسائی مالک در آدرس اعلام شده به تایید مامور ابلاغ نرسیده وازطرف دیگر استنکافی ازطرف مالک نیز اثبات واحراز نگردیده تا ابلاغ ازطریق نشر در آگهی صورت گیرد علی ای حال نظربه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی ومستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده را جهت اقدامات قانونی واظهارنظر ماهوی به مرجع بدوی ارسال واعاده مینماید واما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به آن قسمت از دادنامه اشارت رفته که به موجب آن از حیث مطالبه خسارات اعلام شده حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام شده است چونکه به نوعی اقدامات صورت گرفته بر روی عرصه مورد نظر موجب حفظ وصیانت از آن نیز شده وبا توجه به استدلالی که از طرف مرجع بدوی بدان اشارت گردیده لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی - ناصر اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها