رای شماره 264 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 126/81

شاکی: آقای محمد کرمی

موضوع: ابطال شرط مندرج در صفحه 8 عقدنامه‌های رسمی

تاریخ رای: یکشنبه 28 مهر 1381

شماره دادنامه: 264

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرط مندرج در صفحه 8 عقدنامه‌های رسمی منتشره توسط قوه قضاییه مغایر ماده 233 قانون مدنی و هم بر خلاف شرع انور می‌باشد و درخواست ابطال آن را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدلول شرط مندرج در قباله ازدواج که مورد اعتراض قرار گرفته است فی‌نفسه متضمن قاعده آمره الزام‌آوری نیست و در نتیجه از نوع مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع