قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه حمل مشروبات الکلی دست ساز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه حمل مشروبات الکلی دست ساز،قابل تعلیق است.(ملاحظه:خلاف تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 )

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/07

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. پ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/03/11 ناظر به دادنامه غیابی به شماره 1112 مورخ 92/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان فیروزکوه که به موجب آن وی از بابت اتهام حمل مشروب الکلی دست ساز به تحمل سه ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مشروب الکلی مکشوفه محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نکرده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است هر چند از حیث تعیین مجازات حبس واجد اشکال قضایی است و این امر از سوی دادستان مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص محکوم علیه قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق (بخشی از مجازات) وی را به مدت یک سال صادر می‌نماید که در صورتی که محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت آن مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود و حکم اخیر قطعی گردد قرار تعلیق نیز لغو و در اجرای ماده 54 قانون مجازات اسلامی دستور اجرای آن صادر خواهد شد و دادنامه را به نحوه مذکور تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان

منبع
برچسب‌ها