درخواست ابطال سند رسمی قبل از ابطال منشاء آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ابطال سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی بر ابطال وکالتنامه ی مبنای صدور آن، امکان پذیر نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

دعوی آقای الف. الف. وغیره باوکالت آقای م. س. به طرفیت 1 - ع. وخانم م. ن. صدور حکم به ابطال سند قطعی شماره....مورخ 1385/07/04 دفترخانه 681 تهران مربوط به پلاک ثبتی.../...مفروز ومجزی شده از پلاک../...وخسارات دادرسی می‌باشد دادگاه ازآنجا که منشا صدورسند قطعی...- 1385/07/04 وکالت نامه ای است که از ناحیه وکیل مورث خواهان‌ها با شخص ثالثی به شماره سند وکالتی... مورخ 1373/06/19 دفترخانه....تهران وبه تبع آن وکالت نامه های دیگری تنظیم یافته است بن الف. این قبل از تزلزل درمنشاء سند اولیه ابطال سند قطعی بی وجه ونهایت دادگاه دعوی مطروحه را منطبق باموا زین ندانسته وقرار رد آن واعلام میدارد این قرار ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

افخمی عقدا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - الف. 2 - ع. 3 - ع. 4 - ز. 5 - ف. شهرت همگی الف. و خانم الف. ع.خ. با وکالت آقای م. س. به طرفیت 1 - ع. 2 - م. شهرت هر دو ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مبنی بر صدور حکم به ابطال سند قطعی شماره.... مورخ 1385/07/04 دفتر اسناد رسمی شماره.....تهران صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که تجدیدنظرخواهان‌ها شکایتی راجع به وکالتنامه شماره.....مورخ 11373/06/16 طرح که منجر به صدور دادنامه شماره --- - 880 مورخ 1388/01/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران گردیده است نظر به اینکه دادنامه مذکور مربوط به جنبه جزایی موضوع بوده و حکم به ابطال وکالت نامه مورد ادعا ارائه نشده است فلذا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر عدم ارائه حکم قطعی ابطال وکالت نامه صحیح بوده و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات الف. ازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها